04-02-2010, 10:33 AM   #1
PUNISHER
Banned
 
: 04-04-09
: }
: 33
: 0
ȑ ≈{ }≈

..


. .
. .
. .
. .
. .


..

/
.≈
.


..
ۈڼ ڷ ..
ڷٺ ۈڷٺ ڷې :-

" ڷ ٺ ڷڼې ۈېڼٺ ۈ"

ۈ ڷې .. ۈ ڷۈ ≈
ۈڼ ڷ
ۈ ېٺ

ې ٺ .. ڼېٺ
ې ڷ ≈
ۈڷ ې ېڷ ېٺ..
ٺ Ȑ ڷА ۈڷېڷېڼ
ۈڼېڼ
ېۈ ڷۈڷ ڼ Ð ڼېڼ
ۈڼ ڷ ڷېڼ ..
ۈڷ ڷۈڼ
ڷ ڷۈڼ.. ڼ ڷ ېېڼ

ڷٺ ڼٺ ۈڼېٺ ڷۈ ..!
ڼ ېȐ ڼې ڷ
ۈڷ ېٺ
ۈڷ .. ېٺ .!
ۈڼٺ .. ۈڼٺѐ
ۈڷۈ ۈϐ ٺې Ð
ڼٺѐ ٺې
ېڷېېېېٺ ..

ڷ ې ڼې ۈڷڷ ېۈۈڼ
ڷ ڼ [ ېې ] ٺۈڼ

ڼېٺ ..!
|
|
|


ٺ ..
ۈڷېٺ ېۈ ٺ
ٺ ..
ۈې

[ۈٺ


..


|
|
|͐ /..

ې ڷ ې ~

ۈ
ې
ۈ
ۈېۈ

{ ٺڼ }

ڷڼۈ ې...

{ ٺڼ }

ۈ ٺې ڷڼۈ ,,|
|
|
ڷ ڷ ڼٺ !
ٺڷڷ ۈې .. ٺۈې ۈې..
ٺېېڼې ڷ ٺ..!
ٺ ې .. ڼٺ ڷ .
ٺ Ȑ ۈ ڷ .
ۈڷ ڷ .
ۈ .

ۈ ڷ ڷ
ٺې ڷ
ۈۈڷ ۈې /

ې ڷې ې ۈې/
- ۈ ې ڼٺ ڷ ..
ۈڷ ڷ ڼٺ !|
|
|
|
*

ڷۈ :-
{ ې }
ۈٺۈ , ېې .......
ۈ ۈ " ڼ " ڷې ,
" ڷې " ې
ې ܐ
( ې )
ۈڼٺې ,,
( ې )|
|
|ۈ ,

ۈٺ ڷ .
ڼ ۈ ۈٺܐ !
ۈۈٺې ٺڷڷ ڼې ۈڼ
ۈېڼې ڼ ې,

ۈ
ٺۈ ېڼ ڷې,
ۈٺ ۈ ېٺ ۈڼٺ ې ٺڼې !
ۈېڼې ې ې ,

ۈ

ڼ ڷې ۈڼٺ ڼǐ ۈڼ ڼ
ۈېې ېڷ !|
|
|


ڼېٺ
ۈݐ ې [ ٺېڷ ڷٺ ]..
ٺ ې
ې ڷ ۈڼ ڷ
( ) ۈ ې
ې ڷڼ ڷڷې ڼې ۈٺ ۈ
/ې !
͐ ٺۈڷ ٺې ٺ ڷ
ې ې
ٺڷڼې ۈېڼ ڼ ۈېڼ ۈ ېȐ..
ۈ ې!
ې ٺې ې ٺې ې ٺې ٺٺ ڼ
ڷ ٺې ۈېڼ ڷې

ۈېڼ ڷې
ۈېڼ ڷې
ۈېڼ ڷې
|
|
|
ې ڷ

" ۈېڼ "
ٺ ېې ۈڼ

ڷې ڷې
ۈڷې ڷ ې ڷۈڼ !

ۈٺ ڷې ۈڼې
ۈڷ ڷڷې ېۈڼ

ٺ ڼې ېٺې ..
ۈڼٺ ڷ [ ] ڼۈڼ !..

..

:


,[N N kN NgfUJQv v ] ≈V jkssdrd

PUNISHER